Aktualitātes

Aktuālais 2015./2016. mācību gadā

Valsts izglītības satura centrs izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā 2015./2016.mācību gadā akcentē šādus aspektus:

 • Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai. Īpaši aktualizējamas lasītprasme un digitālā kompetence, medijpratība un drošumspējas stiprināšana.
 • Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu kā formālajā, tā neformālajā izglītībā.
 • Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs. Īpaši aktualizējama 1991.gada barikāžu atceres 25.gadadiena un 2016.gadā uzsākt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, apzinot ieceres un plānojot aktivitātes ilgtermiņā (2017.-2021.gadam);
 • Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā.
 • Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību:
  • saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana;
  • Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam;
  • apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana, resursu jēgpilna izmantošana;
  • cilvēkdrošība.
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par:
  • kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu;
  • karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu;
  • saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti;
  • preventīvo darbu atkarību mazināšanai.
 • Veicināt skolēnu līdzdalību starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Plānotās aktivitātes 2015./2016.mācību gadā vispārējā izglītībā:

 • Īstenot mācību programmu „Datorika” aprobāciju 157 izglītības iestādēs, paredzot agrīnāku digitālās kompetences attīstību.
 • Uzsākt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības mācību satura izstrādi specifiskā atbalsta mērķa, ietverot speciālās izglītības vajadzības, 8.3.1. „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 1.pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” ietvaros.
 • Aktualizēt klases audzinātāja stundu programmas paraugu.
 • Īstenot diagnosticējošo darbu par ceļu satiksmes noteikumiem 4. un 8.klasē.
 • Organizēt 3. un 6. klases diagnosticējošo darbu norisi mācību procesa laikā – 2016.gada februārī–martā.
 • Organizēt visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norisi skolēnu pavasara brīvlaikā.
 • Izstrādāt diagnosticējošos darbus matemātikā 8.klasei, dabaszinātnēs 9.klasei, fizikā un ķīmijā 10. un 11.klasei. Īstenot 10.klases diagnosticējošo darbu norisi 2015.gada septembrī, pārējo – 2016.gada februārī-martā.
 • Organizēt centralizētā fizikas, ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāmena pirmā pilotprojekta norisi un rezultātu novērtēšanu 12.klašu skolēniem. Aptuveni 50 izglītības iestādēs 800 skolēniem dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs 1200 skolēniem fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs 1200 skolēniem ķīmijas eksāmenā. Visu pilotprojekta eksāmenu norisi paredzēts nodrošināt vienlaicīgi 2016.gada 13.aprīlī.
 • Izstrādāt normatīvos aktus svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanai ar starptautiskas testēšanas institūcijas eksāmenu.

 

Digitālā kompetence – spēja izmantot tehnoloģijas, lai iegūtu, uzkrātu, veidotu, novērtētu un apmainītos ar informāciju, lai droši komunicētu un līdzdarbotos sadarbības/ sociālajos tīklos, izmantojot interneta un tehnoloģiju iespējas; spēja pārliecinoši un kritiski izmantot informācijas tehnoloģijas mācībās, darbā un brīvajā laikā