Kārtības noteikumi

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā

 

APSTIPRINU

Lēdmanes pamatskolas

                                                                                                                                                                   direktors          A. Eglītis

2013. gada 9. septembrī

 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes  iekārtas likuma

 1. panta pirmās daļas 1. punktu un

Ministru Kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumu Nr. 1338

„Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 3.5. apakšpunktu

 

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Lēdmanes pamatskolas (turpmāk – skola) iekšējās kārtības noteikumi ir izdoti, ievērojot Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Ministru Kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumus Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un skolas nolikumu (turpmāk – noteikumi).
 2. Noteikumi ir attiecināmi arī uz skolas apmeklētājiem, kā arī uz skolas administrāciju, pedagogiem un atbalsta personālu (turpmāk – darbinieki). Noteikumi ir skolas darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
 3. Noteikumu ievērošana nodrošina izglītojamo drošību un viņu tiesību ievērošanu.
 4. Noteikumi nosaka:
  • izglītojamo uzvedības noteikumus skolā, tās teritorijā un skolas organizētajos pasākumos;
  • evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu skolā;
  • alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un realizēšanas aizliegumu skolā un tās teritorijā;
  • izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
  • administrācijas un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo;
  • atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu;

 

 • citus jautājumus, kurus skola uzskata par būtiskiem.
 1. Izglītojamie un viņu vecāki ar noteikumiem tiek iepazīstināti katra mācību gada sākumā – septembrī, iepazīšanos apstiprinot ar savu parakstu izglītojamo dienasgrāmatās. Izglītojamos, kuri skolā iestājas mācību gada laikā, ar noteikumiem iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem reģistrē klases instruktāžas lapā, ko izdrukā no Skolvadība sistēmas „E – klase”. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu.
 2. Skolas apmeklētāji ar noteikumiem iepazīstas skolas gaitenī, pie ziņojumu dēļa. Noteikumi ir publicēti arī skolas mājas lapā. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu skolā.
 3. Izglītojamie, viņu vecāki un skolas darbinieki katru gadu septembrī iepazīstas ar skolas galvenajām prioritātēm, mērķiem un uzdevumiem, savas kompetences ietvaros atbild par to īstenošanu un skolas turpmākās attīstības veicināšanu.
 4. Izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu no skolas nosaka attiecīgie Ministru Kabineta noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.
 5. Izglītības procesa organizācija un saistītie noteikumi
 6. Mācību gada sākumu, semestrus, brīvlaikus un mācību gada beigas nosaka Ministru Kabineta noteikumi par attiecīgā mācību gada sākuma un beigu laiku.
 7. Mācības skolā notiek piecas dienas nedēļā.
 8. Mācību process skolā sākas plkst. 8.15.
 9. Izglītojamie skolā ierodas tā, lai līdz mācību stundu sākumam pienācīgi sagatavotos mācību priekšmetu stundai.
 10. Izglītojamie virsdrēbes novieto garderobē. Atrasties skolas telpās virsdrēbēs ir aizliegts.
 11. Skolas garderobe darbojas no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00. Pēc plkst. 15.00 par garderobes darbību atbild dežūrapkopēja.
 12. Skolā noteikts šāds mācību priekšmetu stundu sākuma un beigu laiks un starpbrīžu ilgums:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās
Stunda pēc kārtas laiks
0-tā stunda 815 – 855
 1. stunda
900 – 940
 1. stunda
950 – 1030
 1. stunda
1040 – 1120
 1. stunda
1140 – 1220
 1. stunda
1235 – 1315
 1. stunda
1320 – 1400
 1. stunda
1405 – 1445
 1. stunda
1450 – 1530

 

 1. Mācību priekšmetu stundas notiek pēc mācību priekšmetu stundu saraksta, ko apstiprinājis skolas direktors.
 2. Ar mācību priekšmetu stundu sarakstu un mācību priekšmetu stundu izmaiņām (ja tādas ir) izglītojamie iepazīstas skolas gaitenī pie informācijas stenda.
 3. Mācību priekšmetu stundas 1. – 9. klasēs notiek pēc kabinetu sistēmas.
 4. Interešu izglītības pulciņi, fakultatīvās un pagarināto dienas grupu nodarbības notiek pēc skolas direktora apstiprinātajiem nodarbību sarakstiem.
 5. Izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt konsultācijas (pedagogu individuālais darbs ar izglītojamajiem) visos mācību priekšmetos. Pedagogu individuālā darba ar izglītojamajiem (konsultācijas) grafiks atrodas skolas gaitenī pie informācijas stenda.
 6. Skolas ārpusstundu pasākumi notiek:
  • – 4. klasēm – līdz plkst. 19.00
  • – 9. klasēm – līdz plkst. 21.30
 7. Klases pasākumu laiks un saturs tiek saskaņoti ar direktora vietnieku izglītības jomā. Klases pasākumu laikā par kārtību telpās atbild izglītojamie un klases audzinātājs. Pēc pasākuma klases telpa tiek sakārtota.
 8. Skolā tiek organizēta dežūra katrā klasē. Klases dežuranti rūpējas par kārtību klasē un palīdz pedagogam organizēt mācību stundu.
 9. Skolā darbojas bibliotēka. Bibliotēkas darba laiku katra mācību gada sākumā apstiprina skolas direktors.
 10. Izglītojamajiem ir pieejama ēdnīca skolā. Pusdienās izglītojamie dodas noteiktā laikā. 1. – 4. klašu izglītojamie dodas pusdienās kopā ar savu klašu audzinātājiem.
 11. Skolas ēdnīcā 1. – 9. klašu izglītojamie veic pašapkalpošanos (saņem pusdienas, aiznes lietotos traukus).
 12. Lai nodrošinātu izglītojamā likumiskos pienākumus attiecībā uz izglītības ieguvi, kā arī izglītības procesu un iekšējo kārtību, skola ir tiesīga ierobežot izglītojamā tiesības uz iziešanu ārpus skolas telpām, slēdzot skolas ārdurvis (pamatojums: Satversmes 116. pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4. nodaļa), izņemot noteiktos gadījumos saskaņā ar skolas darbinieku atļauju.
 13. Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt skolu pirms noteiktā mācību priekšmetu stundas beigu laika ar klases audzinātāja vai skolas vadības pārstāvja atļauju, informējot par to izglītojamā vecākus.
 • Izglītojamo tiesības
 1. Skolas izglītojamajiem ir tiesības iegūt kvalitatīvu pamatizglītību, kā arī piedalīties ārpusstundu aktivitātēs, interešu izglītības programmās un visos citos skolas organizētajos pasākumos.
 2. Izglītojamajiem ir tiesības uz netraucētu mācību stundu darbu un izvēlētajās ārpusstundu nodarbībās.
 3. Izglītojamie ir tiesīgi izmantot visus skolas resursus izglītības iegūšanai, tai skaitā skolas telpas, bibliotēku, citas informācijas krātuves un mācību līdzekļus. Mācību gada laikā pēc mācību priekšmetu stundām izglītojamajiem ir tiesības izmantot skolas internetu mācību un komunikācijas nolūkos, lai veicinātu integrēšanos moderno saziņas līdzekļu vidē.
 4. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt no pedagogiem motivētu savu zināšanu novērtējumu un savlaicīgu informāciju par pārbaudes darbiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem jautājumiem.

 

 1. Izglītojamajiem ir tiesības nodarboties ar pētniecisko darbu, saņemot nepieciešamos paskaidrojumus, konsultācijas un atbalstu no skolas vadības un pedagogiem pētnieciskā darba gaitā.
 2. Saņemt skolas pedagogu konsultācijas visos mācību priekšmetos.
 3. Izglītojamie ir tiesīgi brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, paust attieksmi par skolas darba organizāciju, izglītības procesu un izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai, apspriest radušās problēmas ar pedagogiem un skolas vadību.
 4. Aizstāvēt savas tiesības, izmantojot skolas pašpārvaldes institūcijas.
 5. Piedalīties skolas sabiedriskajā dzīvē, skolas padomes un izglītojamo pašpārvaldes darbā atbilstoši to reglamentiem.
 6. Pārstāvēt skolu dažāda mēroga pasākumos, konkursos, olimpiādēs.
 7. Izglītojamajiem ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos.
 8. Izglītojamie ir tiesīgi saņemt bezmaksas profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
 9. Nepieciešamības gadījumā izglītojamajiem, viņu vecākiem un pedagogiem ir tiesības vērsties pie skolas atbalsta personāla: sociālā pedagoga, psihologa vai logopēda.
 10. Izglītojamā pienākumi
 11. Izglītojamo pienākumi ir:
  • mācīties atbilstoši savām spējām;
  • ievērot šos noteikumus;
  • ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un atribūtiku;
  • ievērot pārējo izglītojamo tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi;
  • būt pieklājīgiem saskarsmē ar citiem izglītojamajiem, darbiniekiem un skolas apmeklētājiem;
  • izpildīt skolas darbinieku likumīgās prasības;
  • nekavējoties informēt skolas darbiniekus, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai;
  • saudzīgi izturēties pret skolas īpašumu un, ja izglītojamais ar savu rīcību nodarījis materiālos zaudējumus, atlīdzināt tos;
  • ievērot tīrību un sanitāri higiēniskās prasības visās skolas telpās;
  • rūpēties par savu veselību, ievērot personīgo higiēnu;
  • ievērot ugunsdrošības un drošības tehnikas noteikumus mācību priekšmetu kabinetos, sporta nodarbībās un sacensībās. Ievērot drošības noteikumus un ceļu satiksmes noteikumus ekskursijās, pārgājienos;
  • par ugunsgrēku vai citu negadījumu nekavējoties ziņot skolas darbiniekiem un izpildīt viņu norādījumus;
  • precīzi izpildīt noteiktās prasības ārkārtas situācijās;
  • apmeklēt visas mācību priekšmetu stundu sarakstā paredzētās mācību stundas;
  • pēc attaisnotas prombūtnes slimības dēļ, izglītojamo pienākums ir trīs dienu laikā iesniegt klašu audzinātājiem kavējumu attaisnojošu dokumentu;
 12. Par attaisnotiem kavējumiem tiek atzīti:
  • visi kavējumi, kurus apstiprina ārsta zīme;
  • kavējumi slimības dēļ līdz trīs mācību dienām, kurus ar rakstisku zīmi ir apstiprinājuši izglītojamo vecāki;
  • kavējumi ārkārtēja notikuma ģimenē dēļ, kas apstiprināts ar vecāku rakstisku vai telefonisku paziņojumu klases audzinātājiem;
  • kavējumi, kad izglītojamajiem ir nepieciešams kavēt mācību priekšmetu stundas citu iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi u. tml.) un to ir apstiprinājis skolas direktors.
 13. Ja izglītojamajiem ir nepieciešams kavēt mācību priekšmetu stundas dažādu, ar slimību nesaistītu iemeslu dēļ (sporta sacensības, koncerti, ģimenes apstākļi u. tml.), trīs dienas iepriekš izglītojamo vecāki informē klašu audzinātājus un kavējumu apliecina ar parakstītu ierakstu dienasgrāmatā.
 14. Bez attaisnojoša iemesla mācību neapmeklēšanas gadījumā skola piemēro disciplinārsodu. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētajam izglītojamo likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktas saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.
 15. Ja izglītojamie ir neattaisnoti nokavējuši līdz 10 mācību priekšmetu stundām semestrī, klašu audzinātāji viņiem izsaka rājienu ar ierakstu liecībā.
 16. Ja izglītojamie ir neattaisnoti nokavējuši no 11 līdz 19 mācību priekšmetu stundām semestrī, klašu audzinātāji izsaka rājienu ar ierakstu liecībā. Rājienu var izteikt arī ar skolas direktora rīkojumu.
 17. Ja izglītojamie ir neattaisnoti nokavējuši 20 un vairāk mācību priekšmetu stundas semestrī, skola informē par to pašvaldības Izglītības nodaļu.
 18. Klašu audzinātāju ierakstus liecībā apstiprina skolas direktora paraksts liecībā.
 19. Izglītojamo darba organizācija un saistītie noteikumi
 20. Izglītojamie skolā ierodas tīrā un kārtīgā apģērbā, kas atbilst vispārpieņemtajām lietišķā stila normām un nerada apstākļus traumām. Veselības un higiēnas nolūkos ir jāizmanto maiņas apavus.
 21. Izglītojamā apģērbs nedrīkst reklamēt vardarbību, narkotikas, smēķēšanu un alkoholu.
 22. Matu sakārtojumam jāatbilst higiēnas prasībām un jābūt netraucējošām mācību procesā.
 23. Svētku dienās izglītojamie skolā ierodas ģērbušie svinīgā apģērbā.
 24. Izglītojamie ir atbildīgi par savas mācību vietas, skolas inventāra un telpu saglabāšanu, tīrību un kārtību. Ja kāds inventāra priekšmets ir nozudis vai sabojāts, izglītojamie nekavējoties par to informē savu klases audzinātāju vai citu pedagogu. Ja skolas inventārs ir sabojāts vai zudis izglītojamo rīcības rezultātā, izglītojamie personīgi vai ar vecāku palīdzību novērš kaitējuma sekas, vai atlīdzina zaudējuma vērtību.
 25. Starpbrīdī izglītojamie pārvietojas uz to skolas gaiteni, kurā notiks nākamā mācību priekšmetu stunda.
 26. Pārvietojoties pa skolu, izglītojamajiem ir aizliegts drūzmēties, skriet, grūstīties, īpaši pie logiem un kāpnēm, klaigāt un citādi radīt traucējošus trokšņus, kā arī bez vajadzības uzturēties tualetēs.
 27. Katrs izglītojamais rūpējas par savu dienasgrāmatu. Dienasgrāmatai jābūt līdzi uz katru mācību priekšmetu stundu un tā pēc pedagoga, klases audzinātāja vai vadības pārstāvja jāuzrāda.
 28. Ja izglītojamie pārkāpj šos noteikumus, pedagogs, klases audzinātājs vai skolas vadības pārstāvis var izglītojamo dienasgrāmatā ierakstīt piezīmi, kas informē viņu vecākus par radušos situāciju.
 29. Nedēļas beigās izglītojamo dienasgrāmatu paraksta viņu vecāki.
 30. Izglītojamo pienākums ir regulāri nodot dienasgrāmatu pārbaudei klašu audzinātājiem.
 31. Izglītojamie apmeklē visas mācību priekšmetu stundas saskaņā ar mācību priekšmetu stundu sarakstu, kā arī patstāvīgi seko izmaiņām mācību priekšmetu stundu izmaiņām.
 32. – 4. klašu izglītojamajiem informāciju par mācību priekšmetu stundu izmaiņām sniedz klašu audzinātāji.
 33. Mācību priekšmetu stundās izglītojamie apzinīgi mācās un aktīvi piedalās mācību procesā, izpilda pedagogu norādījumus un uzdevumus, netraucē pārējiem izglītojamajiem un pedagogam.
 34. Mācību priekšmetu stundu laikā ir aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez pedagoga atļaujas pārvietoties pa klasi un atstāt to.
 35. Uzreiz pēc mācību priekšmetu stundu beigām izglītojamie atstāj skolas telpas, izņemot gadījumus, ja ir paredzētas konsultācijas, nodarbības pagarinātajā dienas grupā, interešu izglītības pulciņi, ārpusstundu pasākumi, tiek apmeklēta skolas bibliotēka vai informātikas kabinets un gaidīts skolas autobuss.
 36. Izglītojamajiem ir atļauts uzturēties skolas telpās pēc mācību beigām, gatavojoties mācību vai ārpusstundu pasākumiem, tikai skolas darbinieku uzraudzībā.
 37. – 9. klašu izglītojamajiem ir pienākums iepazīties ar eksāmenu, ieskaišu, diagnosticējošo, pārbaudes un citu darbu laiku un norises kārtību.
 38. Lēmumu par izglītojamo pēcpārbaudījumiem un atstāšanu uz otru gadu tajā pašā klasē noformē ar skolas direktora rīkojumu un līdz mācību gada beigām paziņo izglītojamajiem un viņu vecākiem Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un ievērojot attiecīgos Ministru Kabineta noteikumus par kārtību, kādā izglītojamie tiek atskaitīti no izglītības iestādes, un obligātajām prasībām, pārcelšanai uz nākamo klasi.
 1. Izglītojamo drošība un tiesību aizsardzība
 1. Izglītojamajiem kategoriski aizliegts skolā, tās teritorijā, kā arī skolas organizētajos pasākumos smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās un citas apreibinošās vielas.
 2. Izglītojamajiem aizliegts ienest skolā priekšmetus, materiālus, vielas, kas apdraud dzīvību, veselību vai nav nepieciešamas mācību procesā. Aizliegts spēlēt kārtis un citas azartspēles.
 3. Izglītojamajiem ir aizliegts:
  • patvaļīgi atstāt skolas telpas un teritoriju;
  • atteikties izpildīt skolas darbinieku likumīgās prasības;
  • spēlēt spēles, lai gūtu materiālu vai citu labumu;
  • lietot necenzētus vārdus;
  • bojāt svešu mantu;

 

 • satikties ar nepiederošām personām, saņemt no tām vai nodot dažādus priekšmetus, produktus, vielas;
 • bez skolas darbinieku atļaujas izvietot skolas telpās plakātus, attēlus un fotogrāfijas.
 • Mācību stundu laikā nav atļauts lietot mobilos tālruņus, fotoaparātus, mūzikas atskaņotājus un līdzīgas ierīces.
 1. Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku veselībai un drošībai. Izglītojamo pienākums ir neiesaistīties apšaubāmās un nepazīstamu cilvēku kompānijās, rīcībās un sarunās.
 2. Emocionālās un fiziskās vardarbības vai citu draudu savai un citu personu drošībai gadījumos izglītojamo pienākums ir nepiekrist draudu izraisītāja rīcībai, nekavējoties saukt palīgā skolas darbiniekus, lūgt palīdzību saviem vecākiem.
 3. Vardarbības novēršanu skolā detalizētāk nosaka „Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo”, kas ir šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa, un ar tiem iepazīstina tāpat, kā ar šiem noteikumiem. Tos var apskatīt šeit
 4. Skolas apmeklētāji, tai skaitā izglītojamo vecāki, ierodoties skolā, informē skolas dežūrapkopēju un norāda apmeklējuma mērķi. Izglītojamo vecāki un citi apmeklētāji sagaida izglītojamos un skolas darbiniekus 1. stāva gaitenī, netraucējot mācību procesu vai skolas darbu.
 5. Izglītojamajiem ir atļauts uzaicināt skolas telpās nepiederošas personas, tikai saskaņojot ar skolas vadību.
 6. Izglītojamie tiek iepazīstināti ar skolas evakuācijas plānu, operatīvo dienestu izsaukšanas iespējām un rīcību ekstremālās situācijās, kā arī darba drošības instrukcijām. Izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem dokumentiem reģistrē klases instrukcijas lapā, ko izdrukā no Skolvadības sistēmas „E – klase”. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar ierakstu „iepazinos”, norādot datumu un parakstu. Evakuācijas plānu novieto skolas telpās visiem pieejamā vietā.
 7. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (trīs gari zvani vai gari trīs citi signāli, vai mutisks dežūrējošā darbinieka paziņojums par evakuāciju), tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās situācijās, izglītojamie izpilda atbildīgā pedagoga norādījumus vai rīkojas atbilstoši skolas direktora apstiprinātiem skolas evakuācijas plānam un kārtībai.
 8. Par skolas darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamie atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 9. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamajiem jāvēršas I. Pokules ģimenes ārsta praksē.
 10. Sociālās vai psiholoģiskās palīdzības nepieciešamības gadījumos izglītojamajiem jāvēršas pie klašu audzinātājiem, atbalsta personāla vai skolas vadības.
 11. Skola ir tiesīga ierobežot izglītojamo tiesības uz privātīpašuma neaizskaramību gadījumos, ja tas apdraud paša izglītojamā intereses, citu izglītojamo, pedagogu, skolas vadības un skolas apmeklētāju tiesības, kā arī izglītības procesu skolā, skolas mantu vai kā citādi saistīts ar tiesību pārkāpumu (pamatojums: Satversmes 105. pants, Izglītības likuma 54. pants un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 22. un 23. pants).
 12. Skolas pienākums ir novērst pārkāpumu vai jebkuru tā rašanās iespējamību, izglītojamajiem labprātīgi novēršot to, kā arī lemt par nepieciešamību ziņot pašvaldības pārstāvjiem (bāriņtiesa, policija) un izglītojamā vecākiem situācijas noregulēšanai, ja pārkāpums (vai pamatotas aizdomas par pārkāpumu) netiek labprātīgi novērstas no izglītojamā puses.

 

 1. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem
 1. Par noteikumu pārkāpšanu izglītojamajiem ir piemērojami disciplinārsodi. Piemēroto disciplinārsodu tiesiskā būtība ir pielīdzināma konstatētajam izglītojamā likumisko pienākumu pārkāpumam, kura sekas tiek noteiktas saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi.
 2. Izglītojamajam var tikt piemēroti šādi disciplinārsodi:
  • mutiska piezīme;
  • rakstiska piezīme dienasgrāmatā;
  • rakstiska piezīme liecībā;
  • mutisks aizrādījums;
  • aizrādījums ar ierakstu liecībā;
  • rakstisks ziņojums izglītojamo vecākiem;
  • rājiens skolas direktora rīkojumā ar ierakstu liecībā;
 3. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola lietošanu, skola ziņo izglītojamo vecākiem un ātrajai medicīniskajai palīdzībai.
 4. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, skolas vadība nekavējoties ziņo tiesībsargājošajām iestādēm.
 5. Gadījumos, kad izglītojamā darbība ir radījusi konfliktsituāciju klasē un negatīvi ietekmē klases emocionāli psiholoģisko fonu, vai par īpaši rupjiem pārkāpumiem, kas aizskar citu personu pamattiesības uz dzīvību, veselību, privātuma neaizskaramību u. tml., skolas direktors rīkojas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību par skolas direktora rīcību gadījumos, kad izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību.
 6. Kārtība, kādā izskata izglītojamo pārkāpumus par likumisko pienākumu nepildīšanu:
Līmenis Amatpersona vai institūcija Kārtība Iespējamā rīcība
1. Priekšmeta pedagogs Mutisks aizrādījums;Individuālās pārrunas;

Ieraksts dienasgrāmatā

Priekšmeta pedagogs informē klases audzinātāju un izglītojamo vecākus
2. Klases audzinātājs Individuālās pārrunas;Ieraksts dienasgrāmatā Rakstisks ziņojums izglītojamo vecākiem (ieraksts dienasgrāmatā, vēstule). Klases audzinātāja, atbalsta personāla un vecāku kopīga saruna ar izglītojamo
3. Pedagoģiskā padome Izskata jautājumu pedagoģiskās padomes sēdē Sniedz rekomendāciju skolas direktoram tālākajai rīcībai
4. Direktors Rīkojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sadarbība ar pašvaldību, bārtiņtiesu, tiesību aizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
 1. Noslēguma jautājumi
 1. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt Izglītojamo pašpārvalde, Pedagoģiskā padome, skolas padome, skolas direktors.
 2. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina skolas direktors.
 3. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenota skolas iekšējā kārtība.

 

 

Šie iekšējās kārtības noteikumi apspriesti 2013. gada 9. septembra Lēdmanes pamatskolas pedagogu informatīvajā sanāksmē.