Skolas pašvērtējums

Lielvārdes novads

Lēdmanes pamatskola

Lēdmane, Lēdmanes pagasts,

Lielvārdes novads,

LV – 5011

Tālruņi:

65058722, 65058749

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4312901329

e – pasts: skola-ledmane@inbox.lv

mājas lapa: www.ledmanes-pamatskola.lv

Izglītības iestādes vadītājs Andris Eglītis

 

 PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

 2012.

Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā

 

 

1. VISPĀRĒJS SKOLAS RAKSTUROJUMS

Lēdmanes pamatskola atrodas Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā 17 km attālumā no novada centra. Skola uzcelta 1976. gadā. Skolai ir sava sporta halle un stadions.

Izglītojamo skaits skolā

2012./ 2013. mācību gadā no 1. – 9. klasei mācās 100 izglītojamie: 44 meitenes un 56 zēni. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst 50 izglītojamie (tajā skaitā 17 piecgadīgie un sešgadīgie bērni).

Kopējais izglītojamo skaits – 150.

Izglītības programmas un izglītojamo skaits tajās

Skola īsteno:

pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) – izglītojamo skaits tajā – 50

pamatizglītības programmu (kods 21011111) – izglītojamo skaits tajā – 95

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) – izglītojamo skaits tajā – 3

speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) – izglītojamo skaits tajā – 2

Pedagogu kvalifikācija

Skolā strādā 18 pedagoģiskie darbinieki, no tiem:

pirmsskolas izglītības skolotāji – 5

ar augstāko pedagoģisko izglītību – 18

apgūst otru augstāko pedagoģisko izglītību – 2

pedagogu skaits, kuri strādā blakusdarbā – 4

Sociālās vides raksturojums

Iedzīvotāju skaitam Lēdmanes pagastā ir tendence samazināties, jo darbaspējīgie, meklējot darbavietas, pārceļas uz dzīvi pilsētās. Izglītojamo vecāku skaits, kuri devušies darbā uz ārzemēm, ir neliels.
2. IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI (IEPRIEKŠĒJO MĀCĪBU GADU  PRIORITĀTES UN KONKRĒTI REZULTĀTI)

 Prioritātes formulējums

Mācību procesa uzlabošana, pielietojot modernās tehnoloģijas

Skolā ir izveidota interaktīvā klase, kurā pieejama interaktīvā tāfele un dokumentu kamera. Vēstures un ģeogrāfijas kabinetā uzstādīta multimēdiju iekārta. Matemātikas kabinetā atrodas otra interaktīvā tāfele. No 2012./ 2013. mācību gada skola izmanto e – klases piedāvātās priekšrocības. Visos mācību kabinetos ir bezvadu interneta pieslēgums. Pedagogi arvien vairāk mācību procesa dažādošanai pielieto modernās informācijas tehnoloģijas.

Prioritātes formulējums

Izglītojamo sasniegumu uzlabošana ikdienas darbā

Lai uzlabotos izglītojamo mācību sasniegumi ikdienas darbā, liela uzmanība pievērsta preventīvajiem pasākumiem – laicīga sekmju rezultātu analīze (katra mēneša beigās), individuāls darbs ar izglītojamo (pārrunas, konsultācijas), nepieciešamības gadījumā ģimenes un atbalsta personāla iesaistīšana. Izglītojamie, kam ir mācīšanās grūtības saņēmuši pedagoģiski medicīniskās komisijas vai skolas psihologa atzinumu. Viņu mācības organizētas pēc individuālajiem plāniem.

Prioritātes formulējums

Programmas izveidošana bērniem ar speciālajām vajadzībām

No 2010./ 2011. mācību gada skola īsteno speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).

Prioritātes formulējums

Skolas fiziskās vides uzlabošana

Skola kopā ar Lielvārdes novada pašvaldību un Lēdmanes pagasta pārvaldi veikusi lielu darba apjomu skolas fiziskās vides uzlabošanā, par ko sīkāk izklāstīts pašvērtējuma atbilstošajā sadaļā.

Prioritātes formulējums

Finanšu resursu piesaistīšana

Pateicoties Lielvārdes novada domes atbalstam un Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītāja enerģiskai rīcībai skolai tika piesaistīti ievērojami Eiropas struktūrfondu un pašvaldības līdzekļi, kā rezultātā veikta skolas stadiona pārbūve, kā arī skolas ēkas un sporta zāles siltināšana. Skolas pedagogi ir iesaistījušies vairākos nelielos projektos, iegūstot papildu līdzekļus skolas materiālās bāzes papildināšanai un skolas apkārtnes labiekārtošanai.

 

Prioritātes formulējums

Izglītojamo, izglītojamo vecāku un pašvaldības iesaistīšanās skolas attīstības plāna izstrādē un īstenošanā

Izglītojamo pašpārvaldes darba organizēšanā ļoti jūtams direktora vietnieka audzināšanas darbā trūkums, taču neskatoties uz to, pašpārvalde iespēju robežās darbojas arī izsakot priekšlikumus skolas darbības uzlabošanā. Pateicoties tam, ka 2012./ 2013. mācību gadā parskolas padomes priekšsēdētāju piekrita kļūt enerģiska divu bērnu māmiņa, skolas padomes darbs ir ievērojami aktivizējies. Ir izveidots skolas atbalsta fonds, tiek meklētas jaunas sadarbības formas, pārrunāti aktuāli ar skolas mācību un audzināšanas darbu saistīti jautājumi, apspriestas skolas tālākās attīstības prioritātes. Tā kā Lielvārdes novada pašvaldībā ir izveidota sava Izglītības nodaļa, skola regulāri cenšas sniegt informāciju par skolā notiekošo un ņem vērā Izglītības nodaļas darbinieku ieteikumus skolas darba organizācijas un attīstības jautājumos.

 

1.      MĀCĪBU SATURS

1.      1. Skolas īstenotās izglītības programmas

Lēdmanes pamatskolā tiek īstenotas pamatizglītības programma (kods 21 0111 11, licence Nr. V – 4512, 2011. gada 25.jūlijā), Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2101 56 11, licence Nr.V – 2886, 2010. gada 15. septembrī), Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 2101 58 11, licence Nr.V – 2887, 2010. gada 15. septembrī)un Pirmsskolas izglītības programma (kods 0101 11 11, licence Nr.V – 1758, 2010. gada 25. martā). Speciālās izglītības programmas tiek realizētas trešo mācību gadu. Šajā mācību gadā pēc tām skolā mācās 5 izglītojamie.

Pedagogi pārzina mācību priekšmetu standartus, strādā pēc atbilstošām mācību priekšmetu un audzināšanas programmām, kas katru gadu tiek saskaņotas ar skolas direktoru.  Katru mācību gadu tematiskie plāni tiek pārskatīti, ņemot vērā klases izglītojamo sagatavotību, vajadzības. Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām tiek izstrādāti individuāli mācību plāni, kas tiek ņemti vērā plānojot stundu darbu ikdienā un pārbaudījumus. Plānojot mācību darbu pedagogi sadarbojas metodisko komisiju, interešu grupu ietvaros, kā arī ar skolas atbalsta personālu – logopēdu, psihologu. Direktora vietniece mācību darbā sniedz individuālu atbalstu pedagogiem ar mazāku darba pieredzi.

Mācību priekšmetu stundu saraksts tiek apstiprināts un atbilst licenzētajām izglītības programmām. Tas ir pieejams visiem izglītojamajiem un viņu vecākiem. Šajā mācību gadā skolā ieviesta skolvadības sistēma e-klase.

Tēmu noslēguma pārbaudes darbi tiek savlaicīgi plānoti un to grafiks saskaņots ar direktora vietnieci mācību darbā. Atbilstoši reālajam mācību procesam, notiek grafika korekcijas.

Ņemot vērā izglītojamo vajadzības, katra mācību gada sākumā tiek plānots individuālā darba (konsultāciju) laiki dažādos mācību priekšmetos, kas tiek izmantoti darbam gan ar izglītojamajiem, kam ir mācīšanās grūtības, gan mācību vielas padziļinātai apguvei.

Skola pamatā nodrošina ar izglītības programmu īstenošanai atbilstošo mācību literatūru un citiem mācību līdzekļiem.

Stiprās puses

·                     Skolā tiek īstenotas izglītības programmas, kas ļauj visiem izglītojamajiem izglītoties atbilstoši spējām, nemainot mācīšanās vidi.

·         Pedagogi darbu plāno atbilstoši standartu prasībām, izglītojamo spējām un vajadzībām.

·         Skolotāji sadarbojas un sniedz atbalstu  mācību satura plānošanā.

 

Tālākās attīstības vajadzības

 • Pilnveidot mācību satura pēctecības nodrošinājumu pirmsskola – sākumskola – pamatskola, sadarbojoties metodiskajām komisijām.
 • Nepārtaukti sekot izmaiņām izglītības saturā un prasībās, ņemt vērā tās mācību darba plānošanā.

Vērtējums – labi

 

2.      MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

2.1. Mācīšanas kvalitāte

Pēdējo trīs  gadu laikā pedagogu darba kvalitāte vērtēta ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros. Vērtēti 70% pamatizglītības pedagogu (30% – 2 reizes), kas ir pamatdarbā mūsu skolā.  Atbilstoši vērtēšanas kārtībai  pedagogu darbs tiek analizēts vadības grupā, vērtēšanas komisijā, sarunā ar pedagogu.

Klašu žurnāli kopš šī mācību gada tiek aizpildīti e – vidē. To saturs un kvalitāte tiek regulāri kontrolēta,  pedagogu informatīvajās sanāksmēs pārrunāta, nepieciešamības gadījumos pedagogiem sniegta individuāla palīdzība.

Vērtējot pedagogu darbu stundās, pārsvarā pedagogi saņēmuši vērtējumus „ļoti labi” un „labi”. Pārsvarā vērtējumi „ļoti labi” saņemti par klases darba organizēšanu un laika izmantojumu stundās, labvēlīgas emocionālas vides nodrošināšanu pedagoga un izglītojamo sadarbībai, pedagoga skaidrojumu kvalitāte, mācību metožu un paņēmienu atbilstība izvirzīto mērķu sasniegšanai, mācību līdzekļu un materiālu izmantojums izvirzīto mērķu sasniegšanai.  Ar vērtējumu „labi” pārsvarā atzīmēta stundas mērķu izvirzīšana,  uzdevumu skaidrība un to sasniegšana, izglītojamo motivēšana darbam, starppriekšmetu saiknes nodrošinājums un individuālas pieejas nodrošinājums mācību stundas laikā.

Lai arī vērtēšanā vēroto stundu darbā ne tik bieži fiksēts materiāltehnisko līdzekļu un jauno tehnoloģiju izmantošana, ikdienā tās tiek pielietotas arvien vairāk, ko atzinīgi novērtē izglītojamie.

Pedagogi ikdienas darbā cenšas arvien efektīvāk izmantot laiku mācību stundās, lai samazinātu mājas darbu apjomu.

Mācīšanas procesā tiek izmantots gan projektu darbs, gan mērķtiecīgi organizētas mācību ekskursijas.

Popularizējot mācību priekšmetus, rosinot izglītojamos arvien vairāk izzināt, tiek organizēti arī dažādi ar mācību priekšmetiem saistīti pasākumi (mācību priekšmetu nedēļas, konkursi, skolas olimpiādes).

Vērtējums – labi

 

2.2. Mācīšanās kvalitāte

Pedagogu pašvērtējumos  (ESF projektā, semestru un mācību gadu noslēgumos) atspoguļojas, ka pedagogi nepārtraukti strādā pie mācīšanas un mācīšanās procesa uzlabošanas, domājot par izglītojamo vajadzībām, labākiem mācību rezultātiem, izglītojamo motivēšanu darbam.

Katra mācību gada sākumā gan izglītojamie, gan viņu vecāki tiek informēti par mācību darbam izvirzītajām prasībām.

Mācību stundās izglītojamo motivēšanai pedagogi izmanto informāciju tehnoloģijas, mācību uzdevumu sastību ar reālo dzīvi, interesantas darba formas. Pedagogi mācību procesā rosina izglītojamos izmantot dažādus mācību palīglīdzekļus (grāmatas, presi, televīziju, interneta resursus).

Mācību stundās izglītojamo lielākā daļa ir aktīvi, labprāt strādā sadarbojoties pāros un grupās.

Izglītojamie bez attaisnojoša iemesla skolu nekavē. Atsevišķie gadījumi tiek laicīgi fiksēti un sadarbībā ar sociālo darbinieku risināti.

Vērtējums – labi

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Izglītojamo mācību darba sasniegumu vērtēšana notiek, pamatojoties uz skolas izstrādāto vērtēšanas kārtību, kas regulāri tiek pārskatīta, lai atbilstu valsts normatīvo dokumentu prasībām. Ar vērtēšanas kārtību izglītojamie un viņu vecāki var iepazīties skolas mājas lapā un izglītojamo dienasgrāmatās.

Vērtējumi regulāri tiek ierakstīti e – klases žurnālā. Katra mēneša beigās izglītojamie saņem arī sekmju izrakstus, ar kuriem tiek iepazīstināti izglītojamo vecāki, jo ne visās ģimenēs regulāri lieto elektronisko dienasgrāmatu. Skolas atbildīgais par e – klasi un direktora vietniece mācību darbā regulāri uzrauga ierakstu kvalitāti e – žurnālā.

Skolā tiek regulāri apkopota un uzglabāta informācija par izglītojamo mācību sasniegumiem. Ir izveidotas vienotas formas mācību sasniegumu analīzei semestru un mācību gada beigās, kā arī par valsts pārbaudes darbu rezultātiem. Lielākā daļa pedagogu to ņem vērā un izmanto mācību procesa pilnveidei.

Pēc sekmju izrakstu izveidošanas, semestru beigās izglītojamo mācību rezultāti tiek analizēti metodiskajās komisijās, pedagoģiskās padomes sēdēs (semestru rezultāti). Nepieciešamības  gadījumos  apspriedēs tiek iesasitīti izglītojamo vecāki un skolas atbalsta personāls, sociālais darbinieks.

Vērtējums – labi

2.4. Sadarbība ar izglītojamo vecākiem

Skolā ir noteikta kārtība sadarbībai ar izglītojamo vecākiem. Vismaz divas reizes gadā tiek organizētas klašu izglītojamo vecāku sanāksmes par aktuāliem mācīšanas, mācīšanās un audzināšanas jautājumiem, kurās tiek pieaicināti skolas administrācijas pārstāvji, skolas atbalsta personāls (psihologs, logopēds), sociālais darbinieks.

Katru gadu Zinību dienā notiek izglītojamo vecāku tikšanās ar skolas vadību, pašvaldības pārstāvjiem, kur izglītojamo vecāki tiek iepazīstināti ar mācību gada aktualitātēm un pārrunāti aktuāli jautājumi. Otrajā semestrī skolā tiek organizēta izglītojamo vecāku nedēļa, kuras laikā izglītojamo vecākiem ir iespēja vērot savu bērnu darbu ikdienā, tikties ar pedagogiem un skolas darbiniekiem, kā arī dažādās formās tiek organizētas skolas sanāksmes par izglītojamo vecākiem aktuāliem jautājumiem.

Pedagogu un vecāku saziņai skolā ir noteikta skolas izveidota  dienasgrāmata, kura satur izglītojamo vecākiem un pašiem izglītojamiem nepieciešamo informāciju par skolas galvenajiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem izglītojamajiem un viņu vecākiem. Skolai ir arī mājas lapa, kas iespēju robežās tiek aktualizēta un papildināta.

Izglītojamie un pedagogi regulāri piedalās Lēdmanes pagasta laikraksta „Lēdmanes Likteņdzirnas” veidošanā, informējot izglītojamo vecākus un pārējo sabiedrību par norisēm un aktualitātēm skolā.

Vecāku domas, vēlmes, ieteikumi skolas darba pilnveidošanā regulāri  tiek uzklausīti veicot anketēšanas, individuālās pārrunās, skolas padomē.

Vērtējums – ļoti  labi

Stiprās puses

·   Pedagogu profesionālā sagatavotība un prasme mācību procesa organizēšanai.

·   Izstrādāta vienota vērtēšanas sistēma, izglītojamie iepazīstināti ar to.

·   Darbs pēc individuālajiem plāniem ar izglītojamajiem, kam konstatētas dažādas mācīšanās grūtības.

·   Pedagogu un skolas atbalsta personāla sadarbība mācīšanas un mācīšanās procesa efektivitātes paaugstināšanā un mācību sasniegumu uzlabošanā.

·   Izglītojamo vecāku regulāra un daudzveidīga  informēšana par izglītojamo mācību rezultātiem.

Tālākās attīstības vajadzības

·   Turpināt skolas mācību kabinetu labiekārtošanu un nodrošinājumu ar jaunām tehnoloģijām.

·   Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas.

·   Pedagogiem balstīties uz iepriekšējā mācību posma rezultātu analīzi, plānojot turpmāko darbu.

·   Turpināt pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas metodes mācīšanās un mācīšanas procesa un vērtēsanas realizēšanai.

·   Pilnveidot e – klases pielietošanas iespējas un censties vairāk iesaistīt arī izglītojamo vecākus to izmantošanā.

·   Pilnveidot skolas mājas lapas uzraudzību, lai tā saturētu vienmēr aktuālu informāciju.
3.  IZGLĪTOJAMO SASNIEGUMI

3. 1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Skolā ir noteikta kārtība izglītojamo sasniegumu vērtēšanā, uzskaitē, analīzē un datu saglabāšanā. Mācību priekšmetu pedagogi veic analīzi par izglītojamo sasniegumiem un ikdienas darbu katrā klasē savā mācību priekšmetā katra semestra beigās. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pirmā semestra rezultātiem, lai uzlabotu mācību sasniegumu gada rādītājus. Pedagogi un klašu audzinātāji veic izglītojamo mācību dinamikas izpēti.

Mācību sasniegumi tiek analizēti metodiskajās komisijās un pedagoģiskās padomes sēdēs, īpašu uzmanību pievēršot tieši izglītojamo mācību sasniegumu dinamikai.

Ik mēnesi, izsniedzot izglītojamo sekmju izrakstus, klašu audzinātāji individuālās sarunās pievērš izglītojamo uzmanību nepieciešamajiem uzlabojumiem mācību rezultātos. Nepieciešamības gadījumos tiek iesaistīti izglītojamo vecāki, skolas administrācija un atbalsta personāls, lai laikus novērstu nepietiekamu vērtējumu iegūšanu semestrī.

Priecē, ka 2011./ 2012. mācību gada noslēgumā 4. – 9. klašu izglītojamajiem nebija neviena nepietiekama gada vērtējuma (divi izglītojamie tos uzlaboja vasaras pēcpārbaudījumu laikā). Vairākos mācību priekšmetos salīdzinoši daudz izglītojamo (70% un vairāk) iegūst optimāla un augsta līmeņa vērtējumus – informātika, dabaszinības, bioloģija, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, sports. Diemžēl gandrīz nemaz augstu vērtējumu (9 un 10 balles) nav latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās (izņemot 4. klasi), maz angļu valodā, informātikā, fizikā, ķīmijā. (Skat. pielikumu Nr. 1)

Salīdzinot klašu vidējo vērtējumu dinamiku, vērojams, ka tā ir mainīga, ko galvenokārt izraisa nelielas izglītojamo sastāva izmaiņas. Tomēr priecē, ka dinamikai ir tendence paaugstināties, gan katrai klasei, gan pa mācību gadiem kopumā. (Skat. pielikumu Nr.1)

Lai atbalstītu izglītojamos, kas ikdienas darbā uzrāda augstākus rezultātus, ir centīgāki, strādā papildus, katra semestra beigās tiek izsniegtas skolas atzinības, skolas balvas. Paši labākie izglītojamie saņem naudas prēmijas.

Izglītojamajiem, kam nepieciešama papildus palīdzība mācībās, ir iespēja apmeklēt konsultācijas, kurās var veikt gan papildus sagatavošanos pārbaudījumiem, gan iegūto vērtējumu uzlabošanu. Kopš 2012. gada janvāra ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs” ietvaros atsevišķās mācību stundās iespējams izmantot pedagoga palīga palīdzību.

3. 2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Skola veic nopietnu darbu izglītojamo sagatavošanai valsts pārbaudes darbiem. Pēc valsts pārbaudes darbiem tiek veikta to statistiskā uzskaite un analīze, kā arī katrs mācību priekšmeta pedagogs izvērtē izglītojamo veikumu, izvirzot  uzdevumus turpmākajam darbam.

Organizējot valsts pārbaudes darbus, izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem tiek piedāvāti atbalsta pasākumi. 2010./ 2011. mācību gadā tos izmantoja viens izglītojamais, 2011./ 2012. mācību gadā – divi izglītojamie. Kā rāda pārbaudes darbu rezultāti un pedagogu atsauksmes, tie ir efektīvi.

Salīdzinot izglītojamo rezultātus pēdējo trīs mācību gadu laikā, vērojams, ka samazinās vai nav nemaz nepietiekamu vērtējumu. Diemžēl nav vai ir maz augstu vērtējumu. Palielinās optimālo vērtējumu skaits matemātikas eksāmenā. Palielinās optimālo un augsto vērtējumu kopskaits. (Skat. pielikumu Nr. 2)

Stiprās puses

 • Izglītojamo sasniegumu uzskaite un regulāra analīze.
 • Izglītojamo sasniegumu uzlabošanās gan ikdienā, gan valsts pārbaudes darbos.
 • Atbalsts izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām mācību stundās, konsultācijās, valsts pārbaudes darbos.
 • Izglītojamo ar augstākiem mācību rezultātiem stimulēšana (atzinības, skolas balvas, prēmijas).

Tālākās attīstības vajadzības

·         Motivēt izglītojamos sasniegt arvien augstākus rezultātus.

·         Vairāk uzmanības pievērst talantīgākajiem izglītojamajiem.

·         Laicīgi veikt izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem diagnosticēšanu, lai plānotu viņiem piemērotu mācību darba organizāciju ikdienā un pārbaudījumos.


4.  ATBALSTS IZGLĪTOJAMIEM

4. 1. Veselības aprūpe, izglītojamo drošība un sociālā palīdzība

Izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi nodrošina ģimenes ārsta prakses ārsta palīdze, sadarbojoties ar ģimenes ārstiem. Katra mācību gada sākumā ģimenes ārste veic padziļinātu bērnu profilaktisko apskati.

Reizi gadā profesionāla zobu higiēniste pārbauda izglītojamo mutes dobumu veselību un informē viņu vecākus par nepieciešmību apmeklēt stomatologu.

Skolai ir cieša sadarbība ar pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju, sociālajām darbiniecēm. Sociālais pedagogs regulāri piedalās pedagogu iknedēļas informatīvajās sanāksmēs, kurās informē par veikto profilaktisko darbu ar izglītojamajiem, saņem informāciju no pedagogiem un klašu audzinātājiem par problēmām, kopīgi lemj par nepieciešamajiem risinājumiem.

No 2012. gada 3. septembra visi 5 un 6gadīgie pirmsskolas audzēkņi un 2 .- 4. klašu izglītojamie saņem Lielvārdes novada domes apmaksātās brīvpusdienas.

Skolā izstrādāti darba elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi izglītojamajiem un darbiniekiem, kā arī noteikta kārtība izglītojamo pārgājienu, ekskursiju un citu pasākumu organizēšanai. Izglītojamajiem regulāri dažādos veidos (pārrunas klašu stundās, tikšanās ar policijas un ugunsdzēšanas dienesta darbiniekiem, interaktīvas spēles, filmu demonstrējumi un citi)  tiek atgādināts par drošības noteikumu ievērošanu. Tiek izspēlētas arī prakstiskas trauksmes situācijas, lai pārliecinātos par spēju rīkoties un novērstu iespējamos riska faktorus. Telpās ir izveidotas drošības prasībām atbilstošas norādes.

Vērtējums – labi

4. 2. Atbalsts personības veidošanā

Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde. Tā aktīvi iesaistās ārpusstundu pasākumu (Skolotāju dienas, Valentīndienas, Popielas un citu) organizēšanā un vadīšanā. Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji piedalījušies izglītojamo pašpārvalžu saietos novadā, arī skolā notika vecāko klašu izglītojamo tikšanās ar Lielvārdes jauniešu domes vadītājiem. Izglītojamie tiek iesaistīti arī skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē. Izglītojamo domas tiek uzklausītas gan skolas vides uzlabošanās plānošanā, skolas dienasgrāmatu izstrādē un citur.

Katru piektdienu skolā notiek skolas līnijas, kurās tiek pārrunātas nedēļas aktualitātes.

Klašu stundās pārrunātās tēmas ir viens no veidiem kā veicināt vispusīgas personības veidošanu. Klašu audzinātāji mērķtiecīgi organizē klašu ekskursijas un pārgājienus. Pedagogi cenšas izglītojamos iesaistīt arī dažādās ārpusstundu aktivitātēs – konkursos, viktorīnās, organizētās gan skolā, gan ārpus tās.

Vairākus gadus mūsu skolas 9. klases piedalās patriotiskās audzināšanās pasākumā, kas veltīts Lāčplēša dienai Lielvārdes novadā. Jaunāko klašu izglītojamie aktīvi atsaucas Lielvārdes Andreja Pumpura muzeja organizētajiem dzejas konkursiem un piedalās tam veltītajos noslēguma pasākumos. Vecāko klašu izglītojamie ar labiem panākumiem startē dažāda mēroga dabaszinību konkursos – „Skolēns  eksperimentē”, „Iepazīsti vidi!” un citos. Gan mācību stundās, gan ārpus tām izglītojamie rada darbus dažādiem zīmēšanas konkursiem. Pagājušajā mācību gadā vairāku izglītojamo veikums tika augstu novērtēts mākslas un mūzikas festivālā „Toņi un pustoņi’’.

Skola piedāvā daudzveidīgas interešu izglītības programmas. Katra mācību gada beigās pedagogi veic  pulciņu programmu izpildes analīzi.

Izglītojamajiem ir iespēja parādīt sevi daudzveidīgās sporta aktivitātēs gan skolā, novadā, valsts mērogā. Mūsu sportisti sasnieguši augstus rezultātus dažādās vieglatlētikas disciplīnās, kas ir rādītājs sporta pedagogu un izglītojamo pozitīvai sadarbībai.

Jau vairākus gadus mūsu skolas komandas piedalās tādos pasākumos kā Lieliskā balva, Olimpiskā diena, Jauno satiksmes dalībnieku forums un citur.

Vērtējums – ļoti  labi

4. 3. Atbalsts karjeras izglītībā

Klašu audzinātāji, plānojot klašu stundas, katrā klasē atbilstoši vecumam organizē nodarbības karjeras izvēlē. Īpaši liela uzmanība tām tiek veltīta 8.un 9. klasē. Klašu audzinātāji mērķtiecīgi palīdz izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalsta profesijas izvēlē. Šajā darbā tiek iesaistīts arī skolas psihologs un sociālais pedagogs.

Arī mācību priekšmetu pedagogi savās stundās integrēti veic karjeras izglītības apguvi.

Katru gadu 8.un 9. klašu izglītojamajiem tiek organizētas tikšanās ar vispārīgo vidējo un profesionālo mācību iestāžu pārstāvjiem, kas bieži ir mūsu skolas absolventi. Izglītojamie tiek rosināti apmeklēt atvērto durvju dienas dažādās mācību iestādēs.

Organizējot izglītojamo mācību ekskursijas un pārgājienus, tiek iekļauti objekti dažādu uzņēmumu un profesiju iepazīšanai.

Skolas bibliotēkā tiek uzkrāta un ir pieejama informācija izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī pedagogiem par karjeras iespējām pēc 9. klases. Otrajā semestrī aktuālākā informācija tiek izlikta stendos 3. stāva gaitenī. Informācijas ieguvei izglītojamie tiek rosināti izmantot interneta resursus.

Vērtējums – labi

4. 4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

Skola veicina un atbalsta talantīgo izglītojamo dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, dažādos konkursos un projektos.

Lai atbalstītu izglītojamos, kas ikdienas darbā uzrāda augstākus rezultātus, ir centīgāki, strādā papildus, katra semestra beigās tiek izsniegtas skolas atzinības, skolas balvas. Paši labākie izglītojamie saņem naudas prēmijas. Pateicības tiek pasniegtas arī labāko izglītojamo ģimenēm.

Katru gadu novadā tiek organizēta mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju tikšanās, kuru laikā laureātiem un viņu pedagogiem tiek izteikta pateicība un pasniegtas naudas balvas.

Labākie sportisti tiek sumināti novada pasākumā „Sporta laureāts”.

Skola organizē darbu ar izglītojamiem, kuriem mācības sagādā grūtības, piedāvājot iespējas apmeklēt konsultācijas, saņemt pedagoga palīga atbalstu dažās mācību stundās. Izglītojamie, kam ir psihologa vai pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par mācīšanās traucējumiem pēc individuāla mācību plāna saņem diferencētus mācību uzdevumus ikdienas mācību stundās un pārbaudījumos. Kopš 2012. gada janvāra ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs” jaunāko klašu izglītojamie, kam grūtības sagādā lasītprasmes zemais līmenis, tiek iekļauti lasīšanas nodarbībās nelielās grupās ārpus stundām. Šī paša projekta rezultātā skolā plašāk pieejama logopēda palīdzība, to iespējams saņemt jau no pirmsskolas vecuma, kas daudzas problēmas novērš un atrisina laicīgi. Kopš projekta uzsākšanas izglītojamajiem tiek organizētas koriģējošās vingrošanas nodarbības nelielās grupās. Arī 5. – 9. klašu izglītojamajiem ir iespēja saņemt pedagoga palīdzību mājas darbu sagatavošanā pagarinātās dienas grupā.

Skolā vienu dienu nedēļā strādā skolas psihologs, kas aktīvi sadarbojas gan ar klašu audzinātājiem, gan pārējiem pedagogiem un izglītojamo vecākiem.

Ļoti laba sadarbība pedagogiem izveidojusies ar sociālo pedagogu.

Izglītojamajiem, kas integrēti mācās pēc speciālās izglītības programmām (kods 21015811), tiek organizētas individuālas nodarbības speciālā pedagoga vadībā.

Vērtējums – ļoti  labi

4. 5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Skolā ir apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, ir atbilstoši pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzieni. Skolā ir licencētas un tiek īstenotas speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Ir izveidota atbalsta grupa palīdzībai izglītojamajiem ar dažādām speciālajām vajadzībām. Sadarbībā ar izglītības psihologu, logopēdu, speciālajiem pedagogiem, skolotāju palīgu un izglītojamo vecākiem, atbalsta grupa rūpējas, lai tiktu īstenoti pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumi. Atbalsta grupā tiek apspriesti individuālie mācību plāni un to īstenošana.

Gan ikdienas pārbaudījumos, gan valsts pārbaudes darbos izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām tiek nodrošināti dažādi atbalsta pasākumi.

Izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām iespēju robežās tiek nodrošinātas individuālas vai grupu nodarbības ar speciālo pedagogu, papildus nodarbības lasītprasmes attīstīšanai, logopēda nodarbības, koriģējošās vingrošanas nodarbības. Pedagogi izstrādā dažādus metodiskos materiālus izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām.

Vērtējums – ļoti  labi

Stiprās puses

 • Interešu izglītības daudzveidība un pieejamība.
 • Izglītojamo iesaistīšana un labie panākumi dažādos ārpusklases un ārpuskolas pasākumos.
 • Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.

Tālākās attīstības vajadzības

 • Izglītojamo intereses radīšana un noturēšana dalībai dažādos ārpusklases pasākumos.


5.  IESTĀDES VIDE

5. 1. Mikroklimats

Lai radītu labvēlīgu skolas mikroklimatu, ir svarīgi darboties visiem kopā, gan skolas darbiniekiem, gan izglītojamajiem, gan izglītojamo piederīgajiem. Kopā esam ieviesuši un veiksmīgi turpinām savas tradīcijas: Zinību dienas pasākums, kura noslēgumā 1. klases izglītojamie dodas skatīties teātra izrādi, Miķeļdienas tirgus ar izglītojamo ģimeņu aktīvu līdzdalību, tematiskais rudens karnevāls, Lāčplēša dienas pasākums, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu atzīmēšana, Ziemassvētku pasākums, Popiela, Mātes dienas koncerts, Sporta diena, 9. klases izlaidums, absolventu salidojumi.  Pirms šiem pasākumiem izglītojamie ar pedagogiem dekorē skolu, ko novērtē pasākumu apmeklētāji – izglītojamo piederīgie, skolas absolventi un citi interesenti. Arī pašiem dekorētājiem ir gandarījums par savu devumu skolas estētiskās vides uzlabošanā.

Skolai ir sava dienasgrāmata, ko jāiegādājas visiem izglītojamajiem. Dienasgrāmata palīdz radīt piederību savai skolai. Katru gadu no jauna tiek fotogrāfēta skola, lai tās attēlu atainotu uz dienasgrāmatas vākiem. Tā kā skolai 2011. gada laikā tika mainīts fasādes izskats, tad dienasgrāmata palīdz sekot arī skolas pozitīvajām vizuālajām pārmaiņām.

Skolai ir arī savs karogs, kurš vajadzības gadījumos, palīdz prezentēt mūsu izglītības iestādi.

Skolā ir izveidots novadpētniecības muzejs, tajā ir savākti vērtīgi materiāli arī par mūsu skolu. Muzeja vadītāja izglītojamos regulāri iepazīstina ar muzeja krājumiem.

Izglītojamie skolā jūtas vienlīdzīgi, jo pedagogi ir taisnīgi un godprātīgi pret visiem audzēkņiem. Pedagogi palīdz uzlabot izglītojamo savstarpējās attiecības, risināt to strīdus un konfliktsituācijas, ja tādas rodas.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti kopā ar izglītojamajiem. Izglītojamie cenšas noteikumus ievērot. Tā kā skolas iekšējās kārtības noteikumi ir raksīti skolas dienasgrāmatā, tad arī izglītojamo vecāki tos var izlasīt un pārrunāt ar saviem bērniem. Izglītojamo vecāki tiek informēti par visu skolas pasākumu norisēm un laikiem.

Skolā ir izveidota izglītojamo pašpārvalde, tā aktīvi darbojas skolas dzīves organizēšanā. Pašpārvaldē ir iespēja darboties un sevi apliecināt ikvienam 5. – 9. klašu izglītojamajam.

Skolas iknedēļas līnijās ar izglītojamajiem tiek pārrunātas skolas aktualitātes, tiek atzīmēti izglītojamo un pedagogu sasniegumi. Ar sasniegumiem var iepazīties arī informatīvajos stendos. Svētku pasākumos, kā, piemēram, Ziemassvētkos, izglītojamie par labām un teicamām sekmēm, kā arī par aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, tiek prēmēti. Tiek izteiktas publiskas pateicības arī šo izglītojamo vecākiem. Sekmīgi piedaloties dažādās starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, novadu un valsts mēroga sacensībās, interešu izglītības pulciņu skatēs, izglītojamie un pedagogi veiksmīgi veido pozitīvu mūsu skolas tēlu.

Sākumskolas klasēs un skolas gaiteņos regulāri tiek izvietotas izglītojamo darbu izstādes, piemēram, rudens ražas vai adventes laika rotājumu izstādes.

Ikvienam skolas darbiniekam un izglītojamajam ir iespēja griezties pēc padoma vai atbalsta pie skolas administrācijas.

Skolas darbā palīdz arī psihologs un sociālais pedagogs.

Skolā ir noteikta sadarbības sistēma starp dažādiem dienestiem; pašvaldības sociālo dienestu un policiju, pagasta bāriņtiesu un pagasta pārvaldi.

Vērtējums – labi

Stiprās puses

·         Rūpes par skolas pozitīva tēla veidošanu.

·         Konfliktsituāciju risināšana.

·         Skolas tradīciju saglabāšana un kopšana.

Tālākās vajadzības

Sadarbības „skola – izglītojamie – izglītojamo vecāki” stiprināšana.

5. 2. Fiziskā vide

Skolas telpas ir funkcionālas, estētiski noformētas, vienmēr tīras, kārtīgas un mājīgas. Pēdējos gados ir veikta plaša skolas ēkas renovācija, ietverot logu un ārdurvju nomaiņu, sanitāro mezglu sakārtošanu, skolas ēkas un sporta zāles jumtu nomaiņu un ēku siltināšanu.

Pakāpeniski notiek skolas iekštelpu remonts un grīdas segumu nomaiņa.

Pie skolas ir labiekārtota sporta, atpūtas un saimnieciskā zona. No jauna izbūvētas ārējās kāpnes un nobruģēts laukums pie ieejas skolā. Izveidotas divas jaunas puķu dobes. Skolas apkārtne tiek uzturēta ļoti labā kārtībā. Izglītojamie skolas apkārtnē var justies droši.

Vērtējums – ļoti  labi

Stiprās puses

·   Tīras, sakoptas telpas un apkārtne.

·    Veikta skolas ēku siltumefektivitātes uzlabošana.

Tālākās attīstības vajadzības

·   Skolas ēdnīcas telpu renovācija.

·   gājēju celiņa seguma nomaiņa gar skolas fasādi.

·   pakāpeniska mēbeļu nomaiņa mācību kabinetos.

·   garderobju pārbūve.


6. IESTĀDES RESURSI

6. 1. Telpu, iekārtu un resursu nodrošinājums un izmantošana

Skolā ir visas izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas un materiāltehniskie līdzekļi. Skolā ir kabinetu sistēma. Telpu labiekārtošana un mācību tehniskās bāzes uzlabošana notiek saskaņā ar izveidoto prioritāšu sarakstu Lielvārdes novada domes apstiprinātā budžeta un skolas piesaistīto finanšu līdzekļu ietvaros:

2007. gads – Izveidota Interaktīvā klase. Iegādāta un uzstādīta interaktīvā tāfele.

2008. gads – Renovētas visas skolas tualešu telpas.

No jauna izbūvētas kāpnes uz skolas galveno ieeju un nobruģēts laukums.

Izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lai uzlabotu ūdens kvalitāti, skolā uzstādīta atdzelžošanas iekārta.

Iegādātas jaunas mēbeles pirmsskolas 1,5 – 4gadīgo bērnu grupas rotaļu telpai.

Iegādāta dokumentu kamera un projektors, veikti uzlabojumi interaktīvajai  tāfelei.

2009. gads – Septembrī renovētās un no jauna apmēbelētās telpās darbību uzsāka otra

pirmsskolas vecuma – 4 – 5gadīgo bērnu grupa.

Iegādāta jauna kopēšanas iekārta, sešas magnetolas un mūzikas centri.

Skola iesaistījusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Izglītības iestādes informatizācija”.

2010. gads – Renovēts (būtībā no jauna izbūvēts) skolas stadions.

2011. gads – Par skolas ieekonomētajiem līdzekļiem renovēts dabaszinību kabinets.

Pabeigti skolas siltināšanas darbi, kā rezultātā skolai uzlikts un nosiltināts        divslīpju jumts, nosiltināti ēkas pamati un fasāde, nomainīts sporta zāles jumts,

nosiltināti pamati un sienas.

2012. gads – Veikta sporta zāles grīdas renovācija.

Veikts skolas 3. stāva gaiteņa kapitālais remonts.

Uzstādīta interaktīvā tāfele matemātikas kabinetā.

                      Vēstures un ģeogrāfijas kabinetā uzstādīta multimēdiju iekārta.

Datorklase papildināta ar sešiem jauniem datoriem.

Visi pedagogi ir nodrošināti ar datoriem. Skolā ir bezvadu internets. Pieslēgums internetam nodrošināts visās skolas telpās, izņemot sporta zāli. No 2011. gada skolas telpās darbojas fitnesa zāle, kuru apmeklē gan izglītojamie, gan skolas darbinieki. Pateicoties zviedru draugu un Jāzepa fonda atbalstam, visos mācību kabinetos nomainīti izglītojamo soli un krēsli.

Vērtējums –  ļoti labi

6.2.    Skolas finanšu resursu nodrošinājums un izmantošana

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras uzturēšanai un skolas darbības nodrošināšanai. Apstiprinot skolas 2012. gada budžetu, Lielvārdes novada dome piešķīra papildu finansiālos līdzekļus skolas attīstībai, par kuru izlietošanu lēma skolas padome. Finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši skolas un Lielvārdes novada pašvaldības izvirzītajām prioritātēm un vajadzībām, un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Skolas direktors konsultējas ar skolas padomi un darbiniekiem par finanšu līdzekļu sadali, izdevumu plānošanu un regulāri informē par skolas budžeta izpildi.

Vērtējums – ļoti  labi

 

Stiprās puses

·         Pārdomāta un lietderīga finanšu resursu izlietošana.

Tālākās attīstības vajadzības

Turpināt projektu sagatavošanu un finanšu piesaisti skolas vides uzlabošanā.

6. 3. Personāla nodrošinājums

Skolā ir nepieciešamais personāls izglītības programmu realizācijai. Skolas vadība cenšas savlaicīgi plānot nepieciešamos personālresursus. Kadru mainība ir minimāla. Skolas pedagoģiskais personāls ir kvalificēts, ar atbilstošu izglītību. Vairāki pedagogi ir ieguvuši divas kvalifikācijas, piemēram, sākumskola – krievu valoda; sākumskola – angļu valoda; sākumskola – vizuālā māksla; ģeogrāfija – vēsture – mājturība; sākumskola – matemātika; latviešu valoda – sociālās zinības; matemātika – fizika – informātika.

Mūsu pedagogi ir iesaistījušies vēstures skolotāju un matemātikas skolotāju asociāciju darbā.

Visi pedagogi piedalās tālākizglītības programmās, gūstot pieredzi jaunu atziņu izmantošanai praksē.

Vērtējums – ļoti labi

6. 4. Skolas personāla nodarbinātības efektivitāte

Visu pedagogu pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas Darba līgumos, amatu aprakstos un darba kārtības noteikumos. Slodzes starp pedagogiem sadalītas, ievērojot skolas īstenotās izglītības programmas un normatīvo aktu prasības. Ir izveidotas skolas situācijai atbilstošas metodiskās komisijas.

No 2011. gada janvāra Lielvārdes novada pašvaldībai iesaistoties ESF projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs” skola izmanto psihologa, logopēda, skolotāja palīga, speciālā pedagoga un koriģējošās vingrošanas skolotāja pakalpojumus, kā arī notiek darbs pagarinātās dienas grupā 5. – 9. klašu izglītojamajiem un lasīšanas prasmju attīstība mazās grupās izglītojamajiem, kam ir lasīšanas grūtības.

Jau otro gadu vienu reizi nedēļā skolā strādā otra logopēde, kuras darbu apmaksā Lielvārdes novada Izglītības nodaļa un kura īpašu uzmanību velta pirmsskolas vecuma bērnu grupu audzēkņiem ar runas problēmām.

No 2009./ 2010. mācību gada skolai lielu atbalstu izglītojamo sociālo jautājumu risināšanā sniedz sociālais pedagogs.

Vērtējums – labi

 

6. 5. Personāla attīstība

Pedagogu tālākizglītība tiek plānota un realizēta atbilstoši licencēto izglītības programmu vajadzībām un valstī noteiktajām prasībām. Viens pedagogs iesaistījās ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”. Desmit pedagogi izmantoja iespēju brīvprātīgi pieteikties ESF projektā „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana”.


7.  IESTĀDES DARBA ORGANIZĀCIJA, VADĪBA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

7. 1. Iestādes darba vērtēšana

Skolas vadība kontrolē un pārrauga personāla darbu, kopā ar pedagogiem analizē un vērtē kopējo skolas darbu, apzina stiprās puses un nosaka nepieciešamos uzlabojumus, ko pēc tam izmanto plānojot turpmāko izglītības un audzināšanas darbu. Analizējot savu darbu, skolas vadība ņem vērā pedagogu, izglītojamo un izglītojamo vecāku izteiktos priekšlikumus un kritiskās piezīmes.

Vērtējums – labi

7. 2. Iestādes attīstības plāna veidošana un īstenošana

Skola ir izstrādājusi attīstības plānu 2010./ 2011. – 2012./ 2013. mācību gadam. Prioritāšu īstenošanas plānojums ietver sasniedzamos mērķus, to novērtēšanas kritērijus un uzdevumu izpildes gaitu. Attīstības plāns ir pārdomāts un reāls. Tas tiek veidots, ņemot vērā skolas galvenos uzdevumus, pašvērtējumu par iepriekšējos gados paveikto, kā arī ievērojot izglītojamo skaita prognozi nākošajiem gadiem un pašvaldības budžeta iespējas. Attīstības plāna izstrādē piedalās izglītojamo vecāki un skolas darbinieki. Nepieciešamības gadījumā plānā tiek veiktas korekcijas.

Vērtējums –  labi

7. 3.  Skolas vadības darba kvalitāte

7. 3. 1. Skolas darbu reglamentējošo dokumentu atbilstība likumu prasībām

Skolā ir visa dokumentācija, kas noteikta Ministru Kabineta noteikumos par obligāto dokumentāciju vispārējās izglītības iestādēs un, kura periodiski tiek pārskatīta, lai atbilstu ārējo normatīvo aktu prasībām.

 

7. 3. 2. Dažādu līmeņu vadītāju nodarbinātības efektivitāte

Skolas direktora, direktora vietnieces mācību darbā un direktora vietnieka saimnieciskajā darbā darba pienākumi un tiesības noteikti amatu aprakstos.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo vērtēšanas periodu ir mainījusies skolas vadības struktūra, jo skolas administrācijai paredzētā finansējuma samazināšanas dēļ, direktora vietniece mācību darbā strādā tikai pusslodzi un direktora vietnieka audzināšanas darbā amats ir likvidēts. Tā kā skolas vadības veicamo darbu apjoms skolvadībā, mācību un audzināšanas darbā nav samazinājies, bet vēl pieaudzis, veidojas situācijas, kad grūti iekļauties noteiktajā laika limitā.

Skolā jūtami uzlabojusies un daudz veiksmīgāka un operatīvāka ir ar skolas fizisko vidi un skolas tehniskajiem darbiniekiem saistīto jautājumu risināšana, jo no 2010. gada 1. janvāra skolai piešķirta direktora vietnieka saimnieciskajā darbā štata vieta.

Vērtējums – labi

 

7. 3. 3. Dažādu līmeņu vadītāju individuālā darba kvalitāte

Skolas direktors ir arī Lielvārdes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas un Tautsaimniecības komitejas loceklis. Direktors un viņa vietnieki regulāri papildina savu profesionālo meistarību, apmeklējot dažādus kursus un seminārus, konsultējoties ar citu skolu kolēģiem. Skolas vadība veicina skolas padomes darbību, rūpējas par iestādes prestižu sabiedrībā.

Regulāra informācijas apmaiņa ar darbiniekiem notiek pedagoģiskajās apspriedēs, sēdēs un darbinieku sanāksmēs.

Pateicoties skolas vadības tolerancei un vēlmei veidot labvēlīgu sadarbības vidi, skolai ir izdevies saglabāt godīgu un cieņas pilnu attieksmi sadarbībā gan ar Lielvārdes novada pašvaldības struktūrām, gan Lēdmanes pagasta pārvaldi un citām organizācijām, tā paaugstinot savas skolas prestižu sabiedrībā.

Vērtējums – labi

Stiprās puses

Sadarbība ar pašvaldību

Tālākās attīstības vajadzības

Pārskatīt un izvērtēt skolas vadības ar mācību un audzināšanas darbu saistīto jautājumu apjomu, atsevišķu funkciju veikšanu deleģējot pārējiem darbiniekiem.


8. TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA

·         Pilnveidot mācību satura pēctecības nodrošinājumu pirmsskola – sākumskola – pamatskola, sadarbojoties metodiskajām komisijām.

·         Nepārtaukti sekot izmaiņām izglītības saturā un prasībās, ņemt vērā tās mācību darba plānošanā.

·         Turpināt skolas mācību kabinetu labiekārtošanu un nodrošinājumu ar jaunām tehnoloģijām.

·         Mācīt mācīties, izmantojot dažādas modernās tehnoloģijas.

·         Pedagogiem balstīties uz iepriekšējā mācību posma rezultātu analīzi, plānojot turpmāko darbu.

·         Turpināt pilnveidot konsultāciju darbu, meklējot optimālas metodes mācīšanās un mācīšanas procesa un vērtēsanas realizēšanai.

·         Pilnveidot e – klases pielietošanas iespējas un censties vairāk iesaistīt arī izglītojamo vecākus to izmantošanā.

·         Pilnveidot skolas mājas lapas uzraudzību, lai tā saturētu vienmēr aktuālu informāciju.

·         Motivēt izglītojamos sasniegt arvien augstākus rezultātus.

·         Vairāk uzmanības pievērst talantīgākajiem izglītojamajiem.

·          Laicīgi veikt izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem diagnosticēšanu, lai plānotu viņiem piemērotu mācību darba organizāciju ikdienā un pārbaudījumos.

·         Radīt izglītojamo interesi dalībai dažādos ārpusklases pasākumos.

·         Stiprināt  „skola – izglītojamie – izglītojamo vecāki” sadarbību.

·         Renovēt skolas ēdnīcas telpas.

·         Nomainīt gājēju celiņa segumu gar skolas fasādi.

·         Pakāpeniski nomainīt mēbeles mācību kabinetos.

·         Pārbūvēt garderobes.

·         Turpināt projektu sagatavošanu un finanšu piesaisti skolas vides uzlabošanā.

Piezīme.

Konkrētās prioritātes tiks izvirzītas veidojot skolas attīstības plānu 2013./ 2014. – 2015./ 2016. mācību gadam.

 

Lēdmanes pamatskolas direktors                                                        Andris Eglītis

Izglītības kvalitātes valsts dienestamKvalitātes novērtēšanas departamentam
Informācija par ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu (rekomendāciju) ieviešanuuz 2012.gada 1.decembri
Izglītības iestādes /eksaminācijas centra (turpmāk – iestāde) nosaukums LĒDMANES PAMATSKOLA
Iestādes adrese Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, LV-5011
Iestādes tālruņa un faksa numurs  Tālr. un fakss- 65058722
Iestādes elektroniskā pasta adrese skola-ledmane@inbox.lv
Iestādes vai dibinātāja tīmekļa vietne www.lielvarde.lv
Iestādes juridiskais statuss               valsts                Q  pašvaldību                  citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde
Iestāde (ar Q atzīmēt atbilstošo) vispārizglītojošā sākumskolaQ   vispārizglītojošā pamatskolavispārizglītojošā vidusskolavispārizglītojošā vakara (maiņu) vidusskola

neklātienes vidusskola

ģimnāzija

valsts ģimnāzija

pedagoģiskās korekcijas iestāde

sociālās korekcijas iestāde

speciālās izglītības iestāde

profesionālās vidējās izglītības iestādearodizglītības iestādeprofesionālās pamatizglītības iestādepieaugušo izglītības iestāde

mākslas skola

mūzikas skola

sporta skola

mūzikas un mākslas skola

bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde

koledža

eksaminācijas centrs

 

 
Akreditācijas ekspertu komisijasziņojuma datums Akreditācijas derīguma termiņš Akreditācijas termiņš(ar Q atzīmēt atbilstošo)
19.12.2006. 25.01.2013. 2 gadi                  Q 6 gadi                  cits termiņš
  Ieteikums  1.Aktivizēt skolēnu mācīšanās procesu, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas, kā arī mācību darba diferencēšanu.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 2.2. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Mācīšanās kvalitāte
Ieteikuma izpilde (ar Q atzīmēt atbilstošo) Q izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”)
Ieteikums 2. Pilnveidot skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas procesu, izmantojot piemērotas darba formas un metodes, ievērojot valstī noteikto vērtēšanas kārtību, kā arī skolas mācību sasniegumu vērtēšanas nolikumu.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 2.3. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa
Ieteikuma izpilde (ar Qatzīmēt atbilstošo)      Q   izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”) Skolas iekšējās kontroles ietvaros nepārtraukti  tiek sekots skolēnu vērtēšanas noteikumu ievērošanai, notiek skolotāju pieredzes apmaiņa un individuālā pilnveide. Skolas vērtēšanas kārtībā tiek veiktas izmaiņas un papildinājumi, atbilstoši izmaiņām attiecīgajos MK noteikumos.
Ieteikums 3. Dažādot darba formas vecāku piesaistei pedagoģisko norišu īstenošanā; vecāku līdzatbildības veicināšanai izglītības prestiža un mācību sasniegumu izaugsmē.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 2.4. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Sadarbība ar vecākiem
Ieteikuma izpilde (ar Qatzīmēt atbilstošo)      Q   izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”)
Ieteikums  4. Skolas vadībai kopā ar pagasta padomi risināt jautājumu par psihologa un logopēda štatu vienības ieviešanu, paredzot atbalsta personāla finansējumu.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 4.1. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Atbalsts skolēnu veselības aprūpes, psiholoģiskās un sociālās palīdzības jomā, drošības garantēšana
Ieteikuma izpilde (ar Q atzīmēt atbilstošo)      Q   izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”)
Ieteikums 5. Plānot finanšu līdzekļus tehnoloģiju un zinātņu pamatu priekšmetu materiāli tehniskā nodrošinājuma atjaunošanai.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 6.1. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Telpas, iekārtas un materiāltehniskie resursi
Ieteikuma izpilde (ar Qatzīmēt atbilstošo)      Q   izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”)
Ieteikums 6. Nodrošināt visa skolas pedagoģiskā pesonāla izglītības un kvalifikācijas atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām, risinot jautājumu par angļu valodas skolotāja piesaisti, viena kvalificēta sociālo zinību skolotāja izvēli, novēršot dažu skolas pedagogu pārslodzi.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 6.3. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Cilvēkresursi
Ieteikuma izpilde (ar Qatzīmēt atbilstošo)      Q   izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”)
   
Ieteikums 7. Pilnveidot skolas metodisko darbu, deliģējot pienākumus metodiskajām komisijām, kvalitatīvu pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā, jautājumu zinātniskā analīzē, konkrētu lēmumu izstrādē, skolas vadībai nodrošinot lēmumu izpildes pārraudzību, pamatizglītības satura reformas prasību īstenošanai.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 6.4. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Personāla pārvaldība
Ieteikuma izpilde (ar Qatzīmēt atbilstošo)      Q  izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”)
Ieteikums 8. Pilnveidot pašvērtējuma norisi ar pamatoti plānotiem analīzes etapiem- vadības sanāksmes, darbs metodiskajās komisijās, skolas padomē, zinātniski analītiskas semestra un mācību gada noslēguma pedagoģiskās padomes sēdes.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 7.1. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Skolas darba pašvērtēšana
Ieteikuma izpilde (ar Qatzīmēt atbilstošo)      Q   izpildīts               daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”)

           

Ieteikums 9. Veidot pārskatāmu, uzdevumu izpildes pārraudzībai ērtu mācību gada darba plāna struktūru.
Kritērija Nr.(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) 7.2. Kritērija nosaukums(aizpilda, ja norādīts ziņojumā) Skolas attīstības plāns
Ieteikuma izpilde (arQ atzīmēt atbilstošo)      Q   izpildīts                daļēji izpildīts                 neizpildīts
Papildu informācija(aizpilda obligāti, ja ieteikums „daļēji izpildīts” vai „neizpildīts”)

 

Iestādes vadītājs Andris Eglītis
Datums 29.11.2012. (vārds, uzvārds)   (paraksts)

 

PIELIKUMS Nr.1

Skolēnu sasniegumi ikdienas darbā.

Latviešu valoda 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 19 56 25
5.kl. 53 47
6.kl. 38 62
7.kl. 40 60
8.kl. 80 20
9.kl. 40 60

 

Literatūra 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
5.kl. 33 67
6.kl. 15 47 38
7.kl. 20 60 20
8.kl. 20 70 10
9.kl. 30 70

 

Angļu valoda 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 13 67 20
5.kl. 7 73 20
6.kl. 69 31
7.kl. 60 40
8.kl. 10 70 20
9.kl. 70 30

 

Krievu valoda 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
6.kl. 8 46 46
7.kl. 20 60 20
8.kl. 20 50 30
9.kl. 60 40

 

Matemātika 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 13 56 31
5.kl. 53 47
6.kl. 38 62
7.kl. 40 60
8.kl. 60 40
9.kl. 20 80

Informātika 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
5.kl. 33 67
6.kl. 15 77 8
7.kl. 80 20

 

Dabaszinības 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 47 40 13
5.kl. 80 20
6.kl. 85 15

 

Bioloģija 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
7.kl. 80 20
8.kl. 60 10 30
9.kl. 30 50 20

 

Fizika 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
8.kl. 10 60 30
9.kl. 60 40

 

Ķīmija 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
8.kl. 20 50 30
9.kl. 40 60

 

Ģeogrāfija 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
7.kl. 40 40 20
8.kl. 40 50 10
9.kl. 100

 

Latvijas un pasaules vēsture 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
7.kl. 40 40 20
8.kl. 30 60 10
9.kl. 70 30

 

Latvijas vēsture 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
6.kl. 31 54 15

 

Pasaules vēsture 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
6.kl. 8 77 15

 

Sociālās zinības 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 20 67 13
5.kl. 27 73
6.kl. 38 62
7.kl. 40 40 20
8.kl. 60 40
9.kl. 100

 

Mūzika 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 33 60 7
5.kl. 27 73
6.kl. 23 46 31
7.kl. 80 20
8.kl. 10 60 30
9.kl. 10 40 50

 

Mājturība un tehnoloģijas 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 27 73
5.kl. 20 73 7
6.kl. 8 84 8
7.kl. 100
8.kl. 20 80
9.kl. 20 80

 

 

Vizuālā māksla 2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 27 73
5.kl. 13 87
6.kl. 31 54 15
7.kl. 20 60 20
8.kl. 30 60 10
9.kl. 20 70 10

 

Sports  2011./2012.m.g.noslēgumā

Klase Augsts līmenis % (9,10 balles) Optimāls līmenis % (6,7,8 balles) Pietiekams līmenis % (4, 5 balles) Nepietiekams līmenis % (1,2,3 balles)
4.kl. 27 66 7
5.kl. 27 66 7
6.kl. 31 46 23
7.kl. 80 20
8.kl. 30 70
9.kl. 20 70 10

 

Klašu gada vidējo vērtējumu dinamika
2008./09.m.g. 2009./10.m.g. 2010./11.m.g. 2011./12.m.g.
4.kl.   6,88 6,93 7,33
5.kl. 7,08 6,75 6,7 7,08
6.kl 6,17 6,92 6,42 6,6
7.kl. 5,56 6,74 7,44 6,69
8.kl. 6,33 5,85 6,41 7,14
9.kl. 5,6 6,75 5,85 6,21
vid. 6,15 6,65 6,63 6,84

 

PIELIKUMS Nr.2

Skolēnu sasniegumi valsts pārbaudes darbos.

Skolēnu iegūtie vērtējumi kombinētajā ieskaitē (latviešu valodā) 3.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 0% 19% 31% 50%
2011.gads 7% 13% 60% 20%
2012.gads 0% 17% 33% 50%
Skolēnu iegūtie vērtējumi valsts kombinētajā ieskaitē (matemātika) 3.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 18% 18% 46% 18%
2011.gads 7% 26% 20% 47%
2012.gads 0% 33% 17% 50%

 

Skolēnu iegūtie vērtējumi valsts ieskaitē latviešu valodā 6.klaseipa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 15% 10% 70% 20%
2011.gads 20% 40% 40% 0%
2012.gads 0% 42% 58% 0%
Skolēnu iegūtie vērtējumi valsts ieskaitē matemātikā 6.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 10% 20% 70% 0%
2011.gads 20% 20% 60% 0%
2012.gads 0% 50% 50% 0%

 

Skolēnu iegūtie vērtējumi valsts ieskaitē dabaszinībās 6.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2011.gads 0% 40% 40% 20%
2012.gads 0% 25% 75% 0%
Skolēnu iegūtie vērtējumi eksāmenā latviešu valodā 9.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 0% 30% 65% 5%
2011.gads 0% 40% 60% 0%
2012.gads 0% 30% 60% 10%
Skolēnu iegūtie vērtējumi eksāmenā angļu valodā 9.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 0% 53% 30% 17%
2011.gads 0% 33% 67% 0%
2012.gads 0% 16% 84% 0%
Skolēnu iegūtie vērtējumi eksāmenā krievu valodā (svešvalodā) 9.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 15% 66% 34% 0%
2011.gads 0% 0% 75% 25%
2012.gads 0% 50% 25% 25%
Skolēnu iegūtie vērtējumi eksāmenā matemātikā 9.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 15% 45% 40% 0%
2011.gads 0% 70% 30% 0%
2012.gads 0% 60% 40% 0%
Skolēnu iegūtie vērtējumi eksāmenā Latvijas un pasaules vēsturē 9.klasei pa apguves  līmeņiem
Nepietiekams(1,2,3 balles) Pietiekams(4,5 balles) Optimāls (6,7,8 balles) Augsts (9,10 balles)
2010.gads 10% 25% 65% 0%
2011.gads 0% 60% 40% 0%
2012.gads 0% 40% 40% 20%

 

 

 

PIELIKUMS Nr.3

LĒDMANES PAMATSKOLAS skolēnu piedalīšanās un rezultāti novada, starpnovadu un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos (pēdējie 3 gadi)

Dalībnieku skaits un rezultāti 2009./10.m.g. Dalībnieku skaits un rezultāti 2010./11.m.g. Dalībnieku skaits un rezultāti 2011./12.m.g.
Latviešu valoda un literatūra 8.-9.kl. 3 0 0
Bioloģija 9.kl. 0 1 0
Fizika 9.kl. 1 1 0
Matemātika 5.-8.kl. 5 5 73.vieta-1, atzinība-1
Angļu valoda5.-6., 7.-8.kl. 0 6 6
Krievu valoda (svešval.) 0 0 11.vieta-1
Vēsture 9.kl. 2 0 0
Mājturība, mājsaimniecība un tehnoloģijas 5.-9.kl. 6 4 71.vieta-1
Ģeogrāfija 8.kl. 0 0 52.vieta-1
Mūzika 4.un 6.kl. 32.vieta-1
Latviešu valoda un matemātika 4.kl. 2 2 2
Informātika 5.-7.kl. 33.vieta-1, atzinība-1 32.vieta-1
Vizuālā māksla 23.vieta-1, atzinība-1 42.vieta-1
Mazā bioloģijas olimp.8.kl. 33.vieta-1
Vides un ģeogrāfijas olimpiāde 11.vieta-1
Fizioloģija „Pazīsti savu organismu!” 33.vieta-1
Vides spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” 1 komandaAtzinība-1 3 komandas2.vieta-1
Vides un ģeogrāfijas pētnieku konkurss 1 komanda 1 komanda1.vieta-1
Vides pētnieku forums „Skolēns eksperimentē” 2 komandas1.vieta-1, 3.vieta-11 komanda piedalās valsts konkursā
Mākslas un mūzikas festivāls „Toņi un pustoņi”- viz.mākslas konkurss 61.pakāpe-3, piedalās valsts konkursā

 

PIELIKUMS Nr.4

Lēdmanes skolēnu sasniegumi sportā 2012. gadā

                      05. 01. 2012.  Jēkabpils atklātais čempionāts vieglatlētikā C grupai (1999. – 2000. g.)

1. vieta  tāllēkšana 4.04 m,                                             Zanda Plaude

2. vieta lodes gr. 2 kg  9.66 m                                                  Zanda Plaude

3. – 5. vieta  tāllēkšana  3. 94 m                                              Santa Didriksone

 

                      20. 01. 2012. Ogres atklātais čempionāts  vieglatlētikā D, E gr. (2001. – 2004.  g.)

2. vieta  lodes gr.  6.53 m                                               Madara Meiere

2. vieta pildb. mešana  9.64,40 m skrējiens 7.46 s,                 Sintija Lablaika

3. vieta 300 m 1.05.5 s                                                             Sintija Lablaika

 

          28. 01. 2012. Latvijas čempionāts soļošanā Rīgā

1. vieta 1 km soļošanā C grupā 5.39. 1 min.                              Jānis Zeļģis

 

          17. 02. 2012. Ogres atklātais čempionāts C, B grupai

2. vieta augstlēkšana  B gr. 1.40 m                                        Samanta Lidere

2. vieta 600 m C grupa 2.04. 80 min.                                       Annija Anna  Leleva

2. vieta lodes grūšana B grupa zēni 3 kg 11.40 m                     Elvis Vanags

         

                      21. 04. 2012. Latvijas čempionāts krosā Rīgā  Biķerniekos

6. vieta  2 km skrējienā                                                   Annija Anna Leleva

13. vieta 2 km skrējienā                                                  Santa Didriksone

11. vieta  2 km skrējienā                                                  Jānis Zeļģis

         

          25. 04. 2012. Starpnovadu krosa sacensības Ogrē

Piedalās  8 skolēni

Komandcīņā D grupā  (Annija Anna  Leleva, Santa Didriksone, Elvis Krastiņš, Nikolajs Dzendirovskis) izcīna 1. vietu.

1. vieta                                                                  Annija Anna Leleva

2. vieta                                                                  Elvis Krastiņš